Personálny leasing

Aké výhody Vám táto služba prináša :

• možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (počet, kvalifikácia, miesto výkonu)

• úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi

• prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov

• vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca

• optimalizácia počtu pracovníkov a na to nadväzujúca úspora mzdových nákladov

Pri personálnom leasingu realizujeme :

• nábor a výber vhodných kandidátov (databáza uchádzačov, inzercia, Úrady práce a pod.) a prezentácia vybraných uchádzačov klientovi

• personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o dočasnom pridelení zamestnanca, dohody o hmotnej zodpovednosti, dodatky k pracovným zmluvám, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy, a pod.)

• mzdovú administratívu (výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych noriem a predpisov so spracovaním všetkých zrážok z miezd, platby a výkazníctvo voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam a na Daňový úrad, odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov, tlač a distribúcia výplatných pások zamestnancom, na žiadosť zamestnanca vystavovanie potvrdení o príjme, vykonávanie ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb a preddavkov na zdravotné poistenie)

• spracovávanie reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite

Pri personálnom leasingu realizuje užívateľský zamestnávateľ :

• vedenie dochádzky pridelených zamestnancov

• školenie a kontrola dodržiavania BOZP

• poskytovanie ochranných pomôcok (obuv, odev a pod.), ak to vyžaduje prevádzka

• prideľovanie a kontrola pracovných úloh